OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VÁNOČNÍ SLOSOVÁNÍ NOVAKIDU


1. POPIS PROMOAKCE: Vánoční slosování Novakidu začíná 22. listopadu 2021 v 09:00 UTC a končí 10. ledna 2022 ve 23.59 UTC. Toto období bude dále označováno jako „období trvání promoakce“. Sponzorem tohoto slosování je společnost Novakid Inc., 548 Market Street Suite 8291 San Francisco, CA 94104, support@Novakidschool.com („sponzor“, „Novakid“).

Účastí ve slosování každý účastník bezpodmínečně přijímá a souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel a rozhodnutí sponzora, která jsou ve všech ohledech konečná a závazná. Za shromažďování, odesílání nebo zpracování příspěvků a celkovou správu slosování odpovídá sponzor. S jakýmikoliv dotazy, připomínkami nebo problémy souvisejícími s tímto slosováním by se účastníci měli obracet výhradně na sponzora.

2. PODMÍNKY ÚČASTI: Přihlásit se mohou obyvatelé České republiky, kteří dosáhli věku 18 let. Upozorňujeme, že toto slosování se nevztahuje na děti, ale na rodiče.

Vedoucí pracovníci, ředitelé, manažeři a zaměstnanci sponzora, jeho poboček, dceřiných společností a přidružených společností, jakož i blízcí příbuzní a (nebo) osoby žijící s těmito osobami se tohoto slosování nemohou účastnit. Toto slosování podléhá všem platným federálním, státním a lokálním zákonům a předpisům a je neplatná tam, kde je tato činnost zakázána nebo omezena zákonem.

Osoby, které doporučili své přátele společnosti Novakid („doporučující osoba“), a lidé, kteří si prostřednictvím doporučující osoby vytvořili účet („doporučená osoba“), se budou moci zúčastnit vánočního slosování Novakidu v souladu s těmito oficiálními pravidly.

3. CENY:

Hlavní cena: Více než 100 lekcí zdarma
Garantovaná výhra pro doporučitele: poukázky AMAZON v hodnotě 300,- Kč.

Udělena bude pouze jedna hlavní cena na osobu. Hlavní cenu mohou vyhrát jak doporučující, tak doporučené osoby. Doporučující i doporučené osoby se zúčastní slosování prostřednictvím kódu doporučující osoby. Účast je bezplatná. Pro účast ve slosování není nutné nic nakupovat ani platit. Nákupem se šance na výhru nezvyšuje.

Dárkové karty a dárkové certifikáty se řídí podmínkami vydavatele. Výhry nelze převádět, vyměňovat za hotovost ani je výherce nemůže nahradit. Sponzor si vyhrazuje právo dle svého výhradního a výlučného uvážení udělit náhradní cenu stejné nebo vyšší hodnoty, pokud cena popsaná v těchto oficiálních pravidlech není k dispozici nebo ji nelze z jakéhokoli důvodu udělit, ať už zcela nebo zčásti. Sponzor neposkytuje žádné závazky ani záruky týkající se vzhledu, bezpečnosti nebo výkonu jakékoli udělené ceny. Na tuto akci se mohou vztahovat určitá omezení, podmínky a oprávnění. Sponzor nenahradí žádné ztracené nebo odcizené výherní předměty.

Veškeré federální, státní a/nebo místní daně, poplatky a přirážky nese výhradně výherce ceny, pokud to není v rozporu s právními předpisy země, kde se slosování koná. Jinak se tyto náklady rozvrhují v souladu s těmito právními předpisy. Nedodržení oficiálních pravidel bude mít za následek propadnutí výhry.

4. JAK SE ZÚČASTNIT:

Do slosování se můžete zapojit online během období trvání promoakce tak, že úspěšně doporučíte své přátele podle postupu popsaného na této webové stránce. Jakmile si váš přítel zaregistruje účet pomocí vašeho odkazu nebo kódu, vy jako doporučující osoba i váš přítel jako doporučená osoba se úspěšně zapojíte do vánočního slosování Novakidu.

Pokud váš přítel zapomene při vytváření účtu použít váš odkaz nebo kód, musí o tom informovat klientskou podporu, která ve spolupráci s týmem Novakidu odkaz na doporučení zadá ručně. Pro účely účasti ve slosování doporučující osoba i doporučená osoba souhlasí s tím, že se stanou součástí slosování, jakmile si sdělí své kódy, které mají být použity, a použijí kód doporučené osoby k otevření účtu, respektive k absolvování zkušební lekce.

Pokud si z jakéhokoli důvodu doporučující osoba nebo doporučená osoba nepřeje zúčastnit se vánočního slosování Novakidu, musí o tom společnost Novakid informovat. Jakmile tak učiní, osoby, které si to přejí, budou z vánočního slosování Novakidu vyloučeny. Tuto akci NELZE vzít zpět.

5. VÝBĚR VÝHERCE: Výherci slosování budou vybráni náhodným výběrem ze všech způsobilých přihlášek přijatých během období trvání promoakce. Sponzor, jehož rozhodnutí budou konečná, vyhlásí vítěze ve dvou samostatných termínech na regionálních instagramových účtech. Termíny vyhlášení výsledků losování výher jsou následující:

V období 21.-27. prosince 2021 bude mezi výherní účty rozděleno více než 100 bezplatných lekcí.
V období 3.-10. ledna 2022 bude mezi výherní účty rozděleno více než 100 bezplatných lekcí.

Šance na výhru se budou lišit v závislosti na počtu přijatých způsobilých přihlášek.

6. OZNÁMENÍ VÍTĚZŮM:

Výherce bude vyrozuměn e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci na webových stránkách Novakid a spojenou s jeho účtem. Výherce musí přijmout výhru e-mailem podle pokynů sponzora do sedmi (7) kalendářních dnů od oznámení. Sponzor neodpovídá za jakékoli zpoždění nebo nepřijetí oznámení z jakéhokoli důvodu, včetně neaktivního e-mailového účtu (účtů), technických potíží s ním spojených nebo nedostatečné kontroly e-mailového účtu ze strany výherce.
Všechny ceny budou zaslány na domovské adresy výherců, o nichž budou informovat společnost Novakid po obdržení e-mailu. Výherce je plně odpovědný za oznámení správné adresy svého bydliště, přičemž společnost Novakid nenese za nesprávně uvedenou adresu žádnou odpovědnost. Není povolena žádná záměna ani převod výhry, kromě případů, kdy tak učiní sponzor.

Všechny výsledky budou rovněž oznámeny na příslušných regionálních instagramových účtech Novakidu. Všichni účastníci, kteří chtějí dostávat novinky a aktualizace o vánočním slosování Novakidu, musí sledovat oznámení prostřednictvím místního instagramového účtu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů sponzora zveřejněným zde. Účastí ve slosování udělujete sponzorovi svolení ke sdílení vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů s partnery, zástupci a/nebo poskytovateli služeb společnosti Novakid za účelem správy, plnění a doručování výher. Udělujete souhlas se zveřejněním výsledků a informací o výhercích slosování na webových stránkách sponzora, na jeho účtech na sociálních sítích a dalšími prostředky nezbytnými ke splnění jeho povinností.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Sponzor nenese žádnou odpovědnost za:
(a) jakékoli nesprávně či nepřesně zadané informace nebo za jakékoli chybné nebo neúspěšné elektronické přenosy dat; (b) jakýkoli neoprávněný přístup k přihláškám nebo jejich krádež, zničení nebo pozměnění v jakémkoli bodě fungování tohoto slosování; (c) jakoukoli technickou poruchu, selhání, chybu, opomenutí, přerušení, vymazání, defekt, prodlevu v provozu nebo výpadek komunikační linky, bez ohledu na příčinu, s ohledem na jakékoli zařízení, systémy, sítě, linky, satelity, servery, kamery, počítače nebo poskytovatele využívané v jakémkoli aspektu fungování slosování; (d) nepřístupnost nebo nedostupnost jakékoli sítě nebo bezdrátové služby, internetu nebo webových stránek nebo jejich kombinace; (e) pozastavení nebo přerušení poskytování internetových, bezdrátových nebo pevných telefonních služeb; nebo (f) jakékoli zranění nebo poškození počítače nebo mobilního zařízení účastníka nebo jakékoli jiné osoby, které může souviset s pokusem o účast ve slosování nebo z něj vyplývat.

Pokud z jakéhokoli důvodu nebude možné, aby slosování proběhlo podle plánu, a to z důvodů, které mohou mimo jiné zahrnovat napadení počítačovým virem, neoprávněný zásah, podvod, technické selhání nebo jakékoli jiné příčiny, které mohou narušit nebo ovlivnit správu, bezpečnost, spravedlnost, neporušenost nebo řádný průběh tohoto slosování, vyhrazuje si sponzor právo podle vlastního uvážení slosování zcela nebo zčásti zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.

V takovém případě sponzor okamžitě pozastaví všechna losování a předávání cen a vyhrazuje si právo předat zbývající ceny způsobem, který považuje za spravedlivý a nestranný. Sponzor nenese vůči žádnému účastníkovi v souvislosti se slosováním žádnou další odpovědnost. V případě, že některé ustanovení těchto oficiálních pravidel bude neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude tím platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení nijak dotčena ani narušena a takové ustanovení bude neúčinné pouze v rozsahu této neplatnosti, nezákonnosti nebo nevymahatelnosti.

Tato oficiální pravidla může sponzor kdykoli změnit bez předchozího upozornění, pokud jsou tyto změny nezbytné k zajištění řádného a bezpečného průběhu slosování a zejména k zabránění zneužití nebo podvodu.