NOVAKID KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK

JÁTÉKSZABÁLYZAT1. A PROMÓCIÓ LEÍRÁSA: A Novakid Karácsonyi Nyereményjáték 2021. november 22-én, 09.00 órakor (UTC) kezdődik és 2022. január 10-én 23.59-kor (UTC) ér véget. Ezt a periódust a továbbiakban “promóciós időszaknak” nevezzük. A Nyereményjáték szponzora a Novakid INC., 548 Market Street Suite 8291 San Francisco, CA 94104, support@novakidschool.com ("Szponzor", “Novakid”).

A Nyereményjátékban való részvétellel minden Résztvevő feltétel nélkül elfogadja a jelen Szabályzatot és a Szponzor döntéseit, melyek minden szempontból véglegesek és kötelező érvényűek. A Szponzor felelős a nevezések összegyűjtéséért, ellenőrzéséért és feldolgozásáért és a Nyereményjáték általános lebonyolításáért. A Résztvevőknek a Szponzorhoz kell fordulniuk a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseikkel, megjegyzéseikkel vagy problémáikkal.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: A Nyereményjátékban kizárólag Magyarországon lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: Résztvevő). Felhívjuk a figyelmet, hogy a játékban nem a gyermekek, hanem a szülők vesznek részt.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szponzor, valamint a Szponzor kirendeltésgeinek, alvállalatainak és leányvállalatainak munkavállalói, vezetői, igazgatói, menedzserei, továbbá azok közeli hozzátartozói és/vagy velük együtt élő személyek. A Nyereményjátékra érvényes minden alkalmazható federális, állami és helyi törvény és rendelet, a Nyereményjáték érvénytelen, ahol a törvény tiltja.

A jelen Szabályzat értelmében a Novakid Karácsonyi Nyereményjátékban részt vehet minden olyan személy, aki barátainak ajánlotta a Novakidet (Beajánló), továbbá minden olyan személy, aki egy Beajánló személy közvetítésével hozott létre profilt (Beajánlott).


3. NYEREMÉNYEK ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK:

FŐNYEREMÉNY: 20 ingyen tanóra (10 a Beajánlónak, 10 a Beajánlottnak)
Garantált nyeremény a Beajánlók számára: Amazon ajándékkupon 15 EUR értékben

Egy személy csak egy Főnyereményt nyerhet. Mind a Beajánló, mind a Beajánlott nyerhet főnyereményt. A Beajánlók és a Beajánlottak a Beajánló kódjával vesznek részt a Nyereményjátékban. A játék ingyenes. A vásárlás nem növeli a nyerés esélyeit.

Az ajándék kártyákra és kuponokra a kibocsátó szabályai és feltételei érvényesek. A nyertes a Nyereményt nem adhatja át, nem válthatja készpénzre és nem helyettesítheti be mással. A Szponzor fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy azonos vagy magasabb értékű nyereménnyel helyettesítse a nyereményt, ha a Szabályzatban leírt nyeremény nem elérhető vagy bármilyen okból kifolyólag, részben vagy egészében nem nyújtható át a nyertesnek. A Szponzor nem vállal felelősséget, garanciát a nyeremények kinézetéért, biztonságáért vagy működéséért. A Szponzor további tiltásokat, feltételeket és korlátozásokat szabhat. A Szponzor nem helyettesíti az elveszített, ellopott nyereményeket.

Mindennemű federális, állami és/vagy helyi adó, díj és költség kizárólag a nyertes felelősségi körébe tartozik, ha ez nem mond ellent annak az országnak a törvényeivel, ahol a játék zajlik. Minden más esetben ezek a költségterhek a megfelelő törvények szerint kerülnek megállapításra. A Szabályzat feltételeinek megszegése a nyereménytől való elesést vonja maga után.


4. MIRE VAN SZÜKSÉG A RÉSZVÉTELHEZ:

A Nyereményjátékba Ön úgy léphet be online, ha a promóciós időszakban a honlapunkon leírt lépéseket követve sikeresen beajánlja (referrálja) barátait a Novakid Nyelviskolába. Amennyiben a barátja az Ön referral linkjével vagy kódjával regisztrál a honlapunkon, akkor Ön is (mint Beajánló) és a barátja is (mint Beajánlott) sikeresen beneveznek a Novakid Karácsonyi Nyereményjátékba.

Ha a barátja elfelejti felhasználni az Ön referral linkjét vagy kódját a regisztrációnál, akkor mindenképp értesítsék erről az ügyfélszolgálatot, és a Novakid csapata manuálisan regisztrálja a referral linket. A Nyereményjátékban való részvétel érdekében mind a Beajánlónak, mind a Bajánlottnak el kell fogadnia, hogy ha az előbbi megosztja a kódját, utóbbi pedig felhasználja azt a regisztációjához és részt vesz egy próbaórán, akkor mindketten a nyereményjáték résztvevőivé válnak.

Ha valamelyikük valamilyen okból nem kíván részt venni a Novakid Karácsonyi Nyeremányjátékban, akkor erről tájékoztatniuk kell a Novakidet. Ebben az esetben az illetőket kizárjuk a Novakid Karácsonyi Nyereményjátékából. A kizárás NEM visszavonható.

5. A NYERTESEK KSIORSOLÁSA: A Nyereményjáték nyerteseit sorsolással húzzuk ki a promóciós időszak alatt beérkező összes jogosult résztvevő közül. A nyerteseket két különböző napon jelenti be a helyi, regionális Instagram oldalán a Szponzor, akinek döntése végleges. A sorsolás két napja a következő két időszakban válik nyilvánossá:

2021. december 21. és 27. között, az ingyen tanórákat el kell osztani a nyertes regisztráltak között.
2022. január 3. és 10. között, az ingyen tanórákat el kell osztani a nyertes regisztráltak között.

A nyerés esélyei a beérkező regisztrációk száma szerint fog változni.

6. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

A Nyertest azon az e-mail címén értesítjük, amelyet a Novakid honlapján történő regisztrációkor megadott és amelyhez a profilja van kötve. A Nyertesnek a Szponzor által küldött e-mailben szereplő utasítások szerint az értesítést követő hét (7) naptári napon belül el kell fogadnia a nyereményt. A Szponzor nem vonható felelősségre, azért, ha az értesítés kézbesítése bármi okból késik vagy elmarad, beleértve azt az okot is, ha a nyertes e-mail fiókja inaktív, a fiókkal kapcsolatban technikai probléma áll fenn, vagy a Nyertes nem megfelelően figyeli az e-mailjeit.

Minden nyereményt elküldünk a nyertesek otthoni címére, amelyet meg kell adniuk a Novakidnek, miután megkapták az értesítő e-mailt. A Nyertes teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az otthoni címét helyesen adja meg, és a Szponzor nem vállal felelősséget a helytelenül megadott címekért. Ha a nyereményről való értesítésre nincs válasz, vagy az értesítőt nem lehet kézbesíteni, akkor a nyeremény érvényét veszti. A nyereményt nem lehet helyettesíteni vagy átadni, kivéve, ha a Szponzor úgy dönt.

A Novakid minden eredményt közzétesz a megfelelő helyi Instagram oldalain. Minden résztvevőnek, aki szeretne híreket és értesítéseket kapni a Novakid Karácsonyi Nyereményjátékról, követnie kell a bejelentést a helyi Instagram oldalon keresztül.

7. ADATKEZELÉS: Minden személyes információt, amelyet Ön megad, a Szponzor Adatvédelmi elveinek megfelelően kezelünk (mely itt olvasható). A Nyereményjátékba való belépéssel Ön engedélyt ad a Szponzornak, hogy megossza az Ön e-mail címét és más egyéni azonosító adatait a Novakid partnereivel, ügynökeivel és/vagy szolgáltatóival az adminisztráció és a nyeremény kézbesítésének lebonyolítása érdekében. Engedélyét adja, hogy a Szponzor közzé tegye a nyereményjáték eredményét és a nyertesek információit a honlapján, közösségi média oldalain és egyéb módokon teljesítse a résztvevők és a közönség felé való tájékoztatási kötelességét.

8. FELELŐSSÉGKIZÁRÁS: A Szponzor nem vállal felelősséget:
(a) a helytelenül megadott nevezési adatokért, illetve az adatátvitel hibás működéséért, meghiúsulásáért; (b) a jelen Nyereményjáték lebonyolítása során a nevezési adatokba való jogosulatlan beavatkozásért, ellopásáért, elrontásáért vagy módosításáért; (c) a technikai meghibásodásokért, elégtelenségekért, hibákért, mulasztásokért, megszakításokért, törlésekért, defektusokért, működésbeli csúszásokért vagy kommunikációs hibákért (bármilyen okból történjenek is, és érintsék bármely eszközt, rendszert, hálózatot, vonalat, műholdat, szervert, kamerát, számítógépet vagy szolgáltatót, amely a Nyereményjáték lebonyolításában értintett); (d) a vezetékes vagy vezetéknélküli hálózat, az Internet vagy egy adott honlap vagy ezek kombinációinak hozzáférhetetlenségéért vagy elérhetetlenségéért; (e) felfüggesztett vagy kikapcsolt Internetért, vezetékes vagy vezeték nélküli telefonszolgáltatásért; valamint (f) semmilyen kárért vagy meghibásodásért, amely egy résztvevő vagy bármely más személy számítógépében vagy mobiltelefon készülékében a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolhatóan keletkezik.

Ha valamilyen okból (legyen az – korlátozás nélkül – számítógépes vírustámadás, jogtalan módosítás vagy beavatkozás, csalás, technikai meghibásodás vagy bármilyen más ok, amely tönkreteszi vagy befolyásolja a játék adminisztrációját, biztonságát, igazságoságát és integritását, illetve normális lebonyolítását) a Nyereményjátékot nem sikerül a tervezett módon lebonyolítani, a Szponzor fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy részben vagy teljes egészében lemondja, berekessze, módosítsa vagy felfüggessze a Nyereményjátékot.

Ilyen esetben a Szponzornak haladéktalanul fel kell függesztenie a sorsolásokat és a nyereményeket, és a Szponzornak joga van a maradék nyereményeket olyan módon odaítélnie, amelyet méltányosnak és igazságosnak talál. A Szponzornak nincsen további kötelessége semelyik résztvevő felé a Nyereményjátékkal kapcsolatban. Minden olyan esetben, amikor a jelen Szabályzat valamely rendelkezése érvénytelen, illegális vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó többi rendelkezés érvénye, legalitása és végrehajthatósága nem csorbul vagy befolyásolódik, és az adott rendelkezés csak a saját körében lehet érvénytelen, illegális vagy végrehajthatatlan.

Jelen Szabályzatot a Szponzor bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja, amennyiben a Nyereményjáték normális és biztonságos lebonyolítása és különösen a visszaélések és csalások megelőzése szükségessé teszi azt.