OFICJALNE ZASADY ŚWIĄTECZNEJ EDYCJI PROGRAMU POLECEŃ


1. OPIS PROMOCJI: Świąteczna edycja programu poleceń rozpoczyna się 22 listopada 2021 roku o godzinie 9:00 UTC i dobiega końca 10 stycznia 2022 roku o godzinie 23:59 UTC. Okres ten będzie nazywany dalej: „Okresem promocyjnym”. Sponsorem wspomnianego Konkursu jest spółka Novakid INC., z siedzibą pod adresem: 548 Market Street Suite 8291 San Francisco, CA 94104, support@novakidschool.com („Sponsor”, „Novakid”).

Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik bezwarunkowo akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Oficjalnych zasad oraz decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem. Sponsor ponosi odpowiedzialność za zbieranie, przesyłanie lub przetwarzanie zgłoszeń oraz ogólne zarządzanie Konkursem. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub problemów związanych z Konkursem uczestnicy powinni zwracać się wyłącznie do Sponsora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w Polsce, pełnoletnie. Należy pamiętać, że nie dotyczy to dzieci, ale rodziców.

Urzędnicy, dyrektorzy, menedżerowie i pracownicy Sponsora, jego oddziałów, spółek zależnych i stowarzyszonych, a także bliscy krewni i (lub) osoby mieszkające z tymi osobami nie są uprawnione do udziału w konkursie. Niniejszy Konkurs podlega wszystkim stosownym federalnym, stanowym i lokalnym przepisom oraz regulacjom i uznaje się go nieważny, jeśli jest zabroniony lub ograniczony przepisami prawa.

Osoby, które poleciły Novakid swoim znajomym („Polecający”) oraz osoby, które utworzyły konto poprzez Polecającego („Osoba polecona”) będą mogły wziąć udział w Świątecznej edycji programu poleceń zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi zasadami.

3. NAGRODY:

Nagroda główna: 20 zwycięzców otrzyma iPhone 13
Nagroda główna: 20 zwycięzców otrzyma iPad 10X
Nagroda gwarantowana dla Polecających: bony ALLEGRO o wartości 60 zł

Jednemu uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna nagroda główna. Zarówno Polecający, jak i Osoby polecone są uprawnione do wygrania Nagrody głównej. Polecający i osoby polecone będą uczestniczyć w konkursie za pośrednictwem Kodu polecającego. Udział jest bezpłatny. Aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów ani płatności. Dokonanie zakupu nie zwiększa szans na wygraną.

Karty podarunkowe i bony podarunkowe podlegają regulaminowi emitenta. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Nagrody nie mogą być przekazywane przez zwycięzcę. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przyznania nagrody zastępczej o równej lub większej wartości, jeśli nagroda opisana w niniejszych Oficjalnych zasadach nie jest dostępna lub z jakiegokolwiek powodu nie może zostać przyznana w całości lub częściowo. Sponsor nie składa żadnych oświadczeń ani nie daje gwarancji dotyczących wyglądu, bezpieczeństwa lub wykonania jakiejkolwiek przyznanej nagrody. Mogą obowiązywać warunki specjalne i ograniczenia. Sponsor nie będzie wymieniał nagród zgubionych lub skradzionych.

Za wszystkie federalne, stanowe i/lub lokalne podatki, opłaty i dopłaty wyłączną odpowiedzialność ponosi zwycięzca nagrody, o ile nie są one sprzeczne z prawem kraju, w którym odbywa się jej losowanie. W przeciwnym razie wspomniane koszty są alokowane zgodnie z takim prawem. Nieprzestrzeganie Oficjalnych zasad spowoduje utratę nagrody.

4. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ:

Wziąć udział w Konkursie można jedynie w podczas Okresu promocyjnego oraz za pośrednictwem Internetu. Należy polecić Novakid znajomym, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi na stronie internetowej. Gdy znajomy zarejestruje swoje konto za pomocą linku lub kodu Polecającego, zarówno Polecający, jak i Osoba polecona wezmą udział w Świątecznej edycji programu poleceń.

Jeśli Osoba polecona zapomni użyć linku lub kodu Polecającego podczas rejestracji konta, musi zgłosić ten problem do działu obsługi klienta, a wtedy zespół Novakid ręcznie wprowadzi link Polecającego. W celu uczestnictwa w konkursie, zarówno Polecający jak i Osoba polecona wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Świątecznej edycji programu poleceń poprzez udostępnienie kodu osobistego oraz poprzez użycie kodu osobistego w celu rejestracji konta osobistego i ukończenie lekcji próbnej.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Polecający lub Osoba polecona nie chcą wziąć udziału w Świątecznej edycji programu poleceń, muszą poinformować o tym fakcie firmę Novakid. Osoby te zostaną wykluczone ze Świątecznej edycji programu poleceń. Wspomnianego działania NIE MOŻNA cofnąć.

5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW: Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród wszystkich uprawnionych zgłoszeń otrzymanych w trakcie Okresu promocyjnego. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni przez Sponsora, którego decyzje są ostateczne, w dwóch osobnych terminach na lokalnych kontach na Instagramie. Ogłoszenie terminów losowania nagród odbędzie się w następującym czasie:

W okresie od 21 do 27 grudnia 2021 roku zwycięzcom zostaną przyznane nagrody: telefon iPhone 13.
W okresie od 3 do 10 stycznia 2022 roku zwycięzcom zostaną przyznane nagrody: iPad 10X.

Szanse na wygraną będą się różnić w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w konkursie.

6. POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCÓW:

Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji na stronie internetowej Novakid i powiązany z jego kontem. Zwycięzca musi zaakceptować nagrodę za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nieotrzymanie powiadomienia z jakiegokolwiek powodu, w tym za nieaktywne konta e-mail, problemy techniczne z nimi związane lub brak odpowiedniego monitorowania przez Zwycięzcę podanego konta e-mail.
Wszystkie nagrody zostaną wysłane na adresy zamieszkania zwycięzców. Zwycięzcy powinni podać swój adres po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o wygranej. Zwycięzca ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu zamieszkania, a firma Novakid nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy zamieszkania. Każde powiadomienie zwycięzcy o wygranej, na które nie zostanie otrzymana odpowiedź lub takie, które nie wróci jako wiadomość niedostarczona, może skutkować utratą nagrody. Zamiana lub przekazanie nagrody nie jest dozwolone bez zgody Sponsora.

Wszystkie wyniki zostaną również ogłoszone na odpowiednich lokalnych kontach Novakid na Instagramie. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymywać wiadomości i aktualizacje dotyczące Świątecznej edycji programu poleceń, muszą obserwować ogłoszenia z nim związane za pośrednictwem lokalnego konta na Instagramie.

7. PRYWATNOŚĆ: Wszystkie dane osobowe dostarczone przez uczestnika będą podlegać polityce prywatności Sponsora, która została zamieszczona tutaj. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik udziela Sponsorowi pozwolenia na udostępnianie swojego adresu e-mail i innych danych osobowych partnerom, pośrednikom i/lub dostawcom usług firmy Novakid w celu zarządzania, realizacji i dostarczania nagród. Wyrażasz zgodę na opublikowanie wyników i informacji o zwycięzcach wspomnianego konkursu na stronie internetowej i kontach w mediach społecznościowych Sponsora oraz w inny sposób, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązku informowania uczestników i opinii publicznej.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za:
(a) jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje w zgłoszeniach lub jakiekolwiek wadliwe lub nieudane przekazanie danych drogą elektroniczną; (b) jakikolwiek nieuprawniony dostęp, kradzież, zniszczenie lub zmianę zgłoszeń w dowolnym momencie obowiązywania niniejszego Konkursu; (c) jakiekolwiek usterki techniczne, awarie, błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub awarie linii komunikacyjnych, niezależnie od przyczyny, w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu, systemów, sieci, linii, satelitów, serwerów, kamer, komputerów lub dostawców wykorzystywanych w jakimkolwiek elemencie działania Konkursu; (d) niedostępność jakiejkolwiek sieci lub usług bezprzewodowych, Internetu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek ich połączenia; (e) zawieszenie lub przerwanie usług internetowych, bezprzewodowych lub telefonii stacjonarnej; lub (f) jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia komputera lub urządzenia mobilnego uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby, które może być związane lub wynikać z jakiejkolwiek próby wzięcia udziału w Konkursie.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Konkurs nie może przebiegać zgodnie z planem z powodów, które mogą obejmować, między innymi, zainfekowanie wirusem komputerowym, manipulacje, nieuprawnione interwencje, oszustwa, awarie techniczne lub jakiekolwiek inne przyczyny, które mogą uszkodzić lub wpłynąć na zarządzanie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowy przebieg niniejszego Konkursu, Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zakończenia, zmiany lub zawieszenia Konkursu w całości lub w części.

W takim przypadku Sponsor niezwłocznie zawiesza wszystkie losowania i przyznawanie nagród, a ponadto zastrzega sobie prawo do przyznania jakichkolwiek pozostałych nagród w sposób uznany przez siebie za godziwy i sprawiedliwy. Sponsor nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności wobec żadnego uczestnika w związku z Konkursem. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad będzie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona ani podważona, a takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności.

Niniejsze Oficjalne zasady mogą zostać zmienione przez Sponsora w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, pod warunkiem, że określone zmiany są konieczne w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego przebiegu Konkursu, a w szczególności, aby zapobiec nadużyciom lub oszustwom.