Polityka Prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI NOVAKID INC.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”), stanowiąca integralną część OWU, wyjaśnia, w jaki sposób spółka NovaKid Inc. (z siedzibą przy 548 Market St 8291, San Francisco, CA 94104-5401, USA, zwana dalej „NovaKid”, „Spółką” lub określana w pierwszej osobie liczby mnogiej („my”)) zbiera, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe swoich użytkowników i ich uczniów („Państwo”, „użytkownik”) w związku z naszą internetową usługą edukacyjną („Zajęcia Online”) oraz witryną internetową pod adresem novakid.pl („Serwis”) oraz w aplikacji mobilnej NovaKid („Aplikacja”), których operatorem jest Spółka, w tym podczas rejestracji konta dla dziecka w Serwisie („Rejestracja”) i wirtualnego czatu przy wykorzystaniu NovaKid („Czat”). Niniejsza Polityka zawiera również informacje o zbieraniu danych osobowych dotyczących osób fizycznych zgłaszających się do NovaKid w charakterze nauczycieli („Zgłoszenie w Charakterze Nauczyciela”).
Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych przez NovaKid odbywa się zgodnie z bezpośrednio obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych:
(i) W przypadku przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwane dalej „RODO”), a ponadto zalecenia Grupy Roboczej Art. 29 ds. ochrony danych (zwanej dalej „GR Art. 29”) oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych (zwanej dalej „EROD”).
(ii) W zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych podlegających prawu brazylijskiemu zastosowanie ma brazylijska Ustawa nr 13,709 z dnia 14 sierpnia 2018 r. – Ogólna ustawa o ochronie danych (w języku portugalskim: Lei Geral de Proteção de Dados, zwana dalej „LGPD”).
(iii) Ponadto, w odniesieniu do osób fizycznych podlegających prawu Stanu Kalifornia, NovaKid zachowuje zgodność z Ustawą Senatu nr 1121 z 2018 r. – Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (zwaną dalej „CCPA”). (iv) W zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zamieszkałych w innych państwach, w których obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i mają one zastosowanie do podmiotów zagranicznych, NovaKid zachowuje zgodność również z tymi przepisami.
Spółka jest administratorem wszelkich danych, które stanowią dane osobowe i które są przesyłane w czasie korzystania z naszych usług.
Spółka za punkt honoru stawia sobie ochronę danych osobowych, w szczególności danych osobowych dzieci; w związku z tym Spółka zachowa poufność otrzymanych danych osobowych i będzie podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia procesu przetwarzania danych.
Zanim Państwa dziecko rozpocznie korzystanie z NovaKid chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo, w jaki sposób NovaKid zbiera i wykorzystuje Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu i Państwa dziecku w odniesieniu do tych danych. Zanim dziecko rozpocznie zajęcia online należy przeczytać mu Politykę NovaKid dotyczącą prywatności dzieci, stanowiącą integralną część OWU (zwaną dalej „Polityką Prywatności Dzieci”).
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką i upewnienie się, że rozumieją Państwo jej treść. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką lub naszymi praktykami, nie mogą Państwo korzystać z Serwisu ani usług NovaKid.
1. DEFINICJE
Poniższe definicje zostały ustalone zgodnie z RODO:
„dane osobowe”: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
„zgoda”: oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli Osoby, Której Dane Dotyczą, którym osoba ta, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych; „administrator danych”: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
„przetwarzanie danych”: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
„podmiot przetwarzający dane”: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; „strona trzecia”: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
„naruszenie ochrony danych osobowych”: oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
„odbiorca”: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
„organ nadzorczy”: oznacza co najmniej jeden niezależny organ publiczny, który zapewnia każde państwo członkowskie, odpowiedzialny za monitorowanie stosowania RODO w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej;
„organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy”: oznacza organ nadzorczy, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ponieważ: (a) administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego; (b) przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim tego organu nadzorczego; lub (c) wniesiono do niego skargę.
2. JAKIE INFORMACJE ZBIERA NOVAKID?
Dzięki informacjom, które zbieramy od użytkowników, NovaKid może personalizować i ulepszać usługi, a także umożliwiać użytkownikom zakładanie kont w Serwisie lub uzyskiwanie informacji o naszych usługach. Od Nauczycieli i Użytkowników zbieramy następujące rodzaje informacji:
2.1 Informacje, które nam Państwo podają:
2.1.1 Podczas rejestracji:
Zbieramy następujące dane osobowe przesyłane podczas rejestracji w Serwisie:
● imię i nazwisko,
● adres e-mail,
● numer telefonu.
Należy pamiętać, że podany adres e-mail nie musi zawierać danych osobowych, takich jak imię i nazwisko. Decyzja o korzystaniu z adresu e-mail zawierającego informacje o Państwa tożsamości należy do Państwa.
Aby móc korzystać z naszych usług, po Rejestracji muszą Państwo podać w swoim Koncie NovaKid następujące dane osobowe:
● dane Państwa dzieci (imię i nazwisko, wiek, płeć).
2.1.2 Podczas Czatu:
Zbieramy następujące dane osobowe przesyłane podczas Czatu w Serwisie:
● adres e-mail,
● wszelkie inne dane osobowe podane przez Państwa podczas Czatu. 2.1.3 Podczas uczestnictwa w Zajęciach Online
Zbieramy następujące dane osobowe przesyłane podczas Zajęć Online:
● nagranie wideo (wraz z dźwiękiem) uczestników Zajęć Online,
● dane dotyczące rodziców, rodzeństwa i dalszej rodziny,
● prace domowe lub wszelkie przejawy postępów w nauce przesyłane za pośrednictwem Serwisu,
● frekwencja,
● poziom znajomości języka angielskiego,
● wszelkie inne dane osobowe udostępniane bezpośrednio lub pośrednio podczas Zajęć Online (w tym między innymi dane osobowe stron trzecich, pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub przekonania).
2.1.4 Przy Zgłoszeniu w Charakterze Nauczyciela:
Zbieramy następujące dane osobowe przesyłane przy Zgłoszeniu w Charakterze Nauczyciela:
● imię i nazwisko,
● doświadczenie w nauczaniu,
● zdjęcie i nagranie wideo osoby, której dane dotyczą,
● data urodzenia (wiek),
● języki, którymi posługuje się osoba, której dane dotyczą,
● płeć,
● adres e-mail,
● narodowość,
● identyfikator Skype,
● numer telefonu,
● poprzednie doświadczenie zawodowe,
● informacje o wykształceniu,
● informacje o miejscu zamieszkania,
● informacje o innych certyfikatach związanych z nauczaniem.
2.2 Informacje zbierane automatycznie:
Otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje informacji za każdym razem, gdy wchodzą Państwo w interakcję z naszym Serwisem, usługami lub Aplikacją.
2.2.1 Podczas korzystania z Serwisu
NovaKid automatycznie otrzymuje i utrwala w dziennikach naszego serwera informacje z Państwa przeglądarki, w tym Państwa adres IP, unikalny identyfikator urządzenia, charakterystykę przeglądarki, domenę i inne ustawienia systemowe, wyszukiwania, charakterystykę urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, działania podejmowane w naszym Serwisie, żądaną stronę, wykorzystywane treści (np. treści przeglądane, przesyłane i udostępniane), daty i godziny odwiedzin Serwisu, płeć, przedział wiekowy, przybliżoną lokalizację i inne informacje związane z innymi plikami przechowywanymi na Państwa urządzeniu.
2.2.2 Podczas korzystania z Aplikacji
NovaKid automatycznie otrzymuje i utrwala w dziennikach naszego serwera informacje z Państwa telefonu, na którym zainstalowali Państwo Aplikację, w tym związane z nią informacje o używaniu: datę i godzinę dostępu do Aplikacji, działania w Aplikacji, czas spędzony w Aplikacji i regularność korzystania z niej, przeglądane treści, użyte hasła wyszukiwania, kliknięte linki.
3. A CO Z PLIKAMI COOKIE?
Spółka przetwarza anonimowe dane w celu ulepszania Serwisu i usunięcia wszelkich jego niedoskonałości. Podczas tej procedury NovaKid może stosować pliki „cookie” zbierające takie informacje, jak nazwa domeny pierwszego poziomu odwiedzającego, data i dokładna godzina dostępu i inne. Sam plik „cookie” nie może służyć do ujawnienia tożsamości odwiedzającego. Plik „cookie” to niewielki plik tekstowy wysyłany do przeglądarki
odwiedzającego i zapisywany na jego twardym dysku. Pliki cookie nie uszkadzają komputera odwiedzającego. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby sygnalizowała, kiedy plik cookie zostanie odebrany, dzięki czemu odwiedzający może zdecydować, czy zaakceptować tzw. plik cookie, czy nie. Spółka nie wykorzystuje plików cookie do zbierania informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika, ani do zarządzania takimi informacjami. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Plików Cookie, stanowiącą integralną część OWU.
4. W JAKI SPOSÓB NOVAKID WYKORZYSTUJE ZEBRANE INFORMACJE?
Możemy wykorzystywać zebrane przez nas informacje, w tym Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci, w oparciu o różne cele oraz podstawę prawną przetwarzania, w następujący sposób:
4.1. W celu wykonania umowy, dostarczenia produktów oraz świadczenia usług – i na tej samej podstawie prawnej – przetwarzamy następujące dane osobowe:
● imię i nazwisko,
● imię i nazwisko dzieci,
● wiek dzieci,
● płeć dzieci,
● adres e-mail,
● numer telefonu.
Powyższe dane osobowe, podawane przez Państwa obowiązkowo lub fakultatywnie, są wykorzystywane do takich celów, jak wypełnianie obowiązków określonych w Regulaminie oraz świadczenie usługi, odpowiadanie na Państwa pytania, żądania związane z usługą, personalizowanie zwizualizowanych treści, komunikowanie się z Państwem w sprawie ofert sprzedażowych dotyczących usług specjalnych i nowych funkcji oraz reagowanie na problemy związane z naszymi usługami.
4.2. Na podstawie Państwa zgody (stanowiącej podstawę prawną przetwarzania) przetwarzamy następujące dane osobowe w celach marketingowych oraz w celu dostarczania wiadomości e-mail:
● imię i nazwisko,
● adres e-mail,
● numer telefonu,
● wszelkie inne dane osobowe przekazane podmiotom przetwarzającym dane Novakid.
Zawsze, gdy Novakid przetwarza dane w uzasadnionym interesie, szanuje prawa dotyczące danych osobowych i bierze je pod uwagę. Użytkownikom zawsze przysługuje prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jednak sprzeciw wobec przetwarzania danych może wpłynąć na zdolność Novakid do wykonywania powyższych zadań z korzyścią dla użytkownika.
4.3. Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie zapobiegania nieuczciwym transakcjom, sprawowania kontroli związanej z zapobieganiem kradzieżom oraz podejmowania innych działań dla ochrony naszych klientów i naszej działalności gospodarczej – co stanowi również podstawę prawną przetwarzania. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu zachowania zgodności z prawem oraz udzielania pomocy organom ochrony porządku prawnego i odpowiadania na wezwania; stanowi to jednocześnie podstawę prawną przetwarzania.
Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach przetwarzanie danych jest przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w związku z czym mamy obowiązek przetwarzać i przechowywać te dane przez wymagany okres. Obejmuje to dane dotyczące zatrudnienia, dane rozliczeniowe, dane niezbędne do udzielenia pomocy organom ochrony porządku prawnego itp.
4.4. Przetwarzamy następujące dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki dotyczących poprawy efektywności Serwisu, naszych usług i działań marketingowych, a także prowadzenia badań i analiz, w tym grup fokusowych i ankiet, oraz dokonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej w razie potrzeby lub w sposób opisany w innych postanowieniach niniejszej Polityki, co stanowi również podstawę prawną przetwarzania:
● adres IP,
● informacje o przeglądarce,
● informacje kontaktowe,
● treści wykorzystywane w Serwisie,
● unikalny identyfikator urządzenia,
● charakterystyka przeglądarki,
● domena i inne ustawienia systemowe,
● wyszukiwania,
● charakterystyka urządzenia,
● rodzaj systemu operacyjnego,
● preferencje językowe,
● odsyłające adresy URL,
● działania podjęte w naszym Serwisie,
● żądana strona,
● wykorzystywane treści (np. treści przeglądane, przesyłane i udostępniane), ● daty i godziny odwiedzin w Serwisie,
● link, z którego zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu,
● płeć,
● przedział wiekowy,
● przybliżona lokalizacja,
● rodzaj używanej przeglądarki internetowej,
● działania podejmowane w Aplikacji,
● daty i godziny korzystania z Aplikacji,
● czas spędzony w Aplikacji i regularność Państwa odwiedzin,
● inne informacje o oprogramowaniu i sprzęcie,
● inne informacje związane z innymi plikami przechowywanymi na Państwa urządzeniu.
Tam, gdzie jest to możliwe, anonimizujemy dane osobowe lub korzystamy z danych statystycznych uniemożliwiających identyfikację. Nie zbieramy danych osobowych z wyprzedzeniem i nie przechowujemy ich do potencjalnych przyszłych celów, chyba że wymagają tego lub zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
W celu anonimowego zbierania wyżej wymienionych danych oraz prowadzenia statystyk i analiz możemy korzystać z następującego Oprogramowania:

Nazwa

Zarejestrowana siedziba

Kraj

Google Analytics i Google AdWords (Google LLC.)
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Stany Zjednoczone
Ameryki
Facebook pixel
(Facebook Inc.)
1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025
Stany Zjednoczone
Ameryki
The Rocket
Science Group,
LLC (MailChimp)
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
Stany Zjednoczone
Ameryki
Microsoft Corp
1 Microsoft Way Redmond, WA 98052
Stany Zjednoczone
AmerykiYandex, LLC. 16, Leo Tolstoy Street Moskwa, 119021
Federacja Rosyjska
4.5. Integralność danych i ograniczenie celu: NovaKid będzie zbierać i przechowywać tylko te dane osobowe, które są istotne ze względu na cele, w których są one zbierane; nie będziemy wykorzystywać danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami, chyba że takie wykorzystanie zostanie przez Państwa następnie zaaprobowane. Podejmiemy rozsądne działania w celu zapewnienia, aby dane osobowe były rzetelne z punktu widzenia zamierzonego ich wykorzystania, prawidłowe, kompletne i aktualne. Co jakiś czas możemy kontaktować się z Państwem w celu ustalenia, czy Państwa dane są nadal prawidłowe i aktualne. Aby zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe, co 24 godziny zapisujemy
Państwa dane osobowe w archiwach kopii zapasowych. Dane przechowywane w naszych archiwach kopii zapasowych zostaną usunięte po upływie 3 lat.
5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce lub do chwili wycofania przez Państwa zgody, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Jeśli nie będziemy mieć podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych lub podstawa ta wygaśnie, usuniemy Państwa dane albo zanonimizujemy je, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy w sposób bezpieczny przechowywać Państwa dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie stanie się możliwe.
6. Czy NovaKid będzie udostępniać jakiekolwiek otrzymane informacje? Informacje o użytkownikach są integralną częścią działalności gospodarczej NovaKid i możemy udostępniać takie informacje naszym podmiotom stowarzyszonym. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych poniżej, nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy Państwa danych innym osobom lub spółkom innym niż stowarzyszone, chyba że uzyskamy Państwa zgodę.
6.1. NovaKid nie będzie udzielać stronom trzecim dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych bez Państwa uprzedniej zgody z wyjątkiem przypadków, gdy przekazanie danych będzie niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji prawnie uzasadnionego interesu NovaKid lub wymagane przez przepisy prawa.
6.2. Zgodnie z przepisami RODO każdy nauczyciel pracujący dla NovaKid jest uważany za podmiot przetwarzający dane. Aby zminimalizować zakres przetwarzania danych osobowych, nauczyciele mają dostęp do danych osobowych tylko tych dzieci, które uczą.
6.3. NovaKid może udostępniać określone dane osobowe dostawcom zewnętrznym w UE lub w państwach trzecich, którzy dostarczają oprogramowanie, usługi hostingowe i inne technologie lub usługi dla Serwisu i do celów świadczenia naszych usług (zwanym dalej „Podmiotami Przetwarzającymi”). Spółka zapewni tym stronom trzecim dostęp wyłącznie do informacji, które są w rozsądnym zakresie niezbędne do wykonywania ich pracy lub zachowania zgodności z prawem. Powyższe strony trzecie nigdy nie będą wykorzystywały takich informacji do jakichkolwiek innych celów wykraczających poza świadczenie usług związanych z Witryną i naszymi usługami. W trakcie obsługi procesu przetwarzania danych Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest przestrzegać niniejszej Polityki, właściwych
obowiązujących przepisów prawa, a także postanowień obowiązujących umów zawartych pomiędzy nim a NovaKid.
Korzystamy z usług przetwarzania danych następujących Podmiotów Przetwarzających:

Nazwa

Zarejestrowana

Kraj

siedziba

Aktywność (usługa

przetwarzania danych)

Amazon Data
Services Ireland Ltd.
1 Burlington Plaza
Burlington Road

Irlandia

Dublin 4, D04RH96
Ireland
Obsługa serwera
Google LLC
(Google Cloud, Google Drive)
1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain

USA

View,California
94043
Usługi w chmurze
PayPal (Europe) S.à r.l.
22-24, boulevard
Royal L-2449

Luksemburg

Luxembourg
Usługi płatnicze
Stripe, Inc.
510 Townsend
Street San

USA

Francisco, CA
94103
Usługi płatnicze
Intercom, Inc.
55 2nd Street, 4th
Floor, San

USA

Francisco, CA
94105

Usługi dot. obsługi klienta

CM.COM

Netherlands B.V.

Konijnenberg 30
4825 BD BREDAHolandia
Usługi bramki SMS
IP Telecom
Bulgaria LTD
(Zadarma.com)
floor 2, 2 Vasil
Aprilov, Bourgas,

Bułgaria

8000
Wirtualne systemy
telefoniczne
Atlassian

Corporation PLC

341 George Street
Level 6, Sydney,

Australia

NSW 2000
Narzędzie do tworzenia oprogramowania i usługi w chmurze
Trustpilot A/S
Pilestraede 58, 5th
floor, DK-1112

Dania

Copenhagen K
Usługi recenzowania
konsumentów
SMS-CENTRE LTD
155 Arch. Makariou
III Avenue

Cypr

PROTEAS HOUSE,
Usługi bramki SMS5th floor, 3026
Limassol6.4. Stripe Inc., Intercom Inc. i Google LLC przestrzegają zasad Tarczy Prywatności UE-USA i UE-Szwajcaria, dlatego do dnia 16 lipca 2020 r. przekazywanie danych osobowych do ww. usługodawców uznawane było za bezpieczne. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18, przedsiębiorstwa te nie są już uważane za zapewniające odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem tutaj.
6.5. Dane osobowe zebrane od osób fizycznych znajdujących się na obszarze UE przekazujemy stronie trzeciej mającej siedzibę poza UE / w USA, działającej jako podmiot przetwarzający dane niezapewniający odpowiednich zabezpieczeń określonych w RODO, wyłącznie za zgodą tych osób lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy. NovaKid dołoży wszelkich starań, aby przekazywane dane osobowe były bezpieczne, a także aby były one przetwarzane w sposób zgodny z RODO.
7. CZY INFORMACJE NA MÓJ TEMAT SĄ BEZPIECZNE?
Podejmujemy komercyjnie uzasadnione środki w celu ochrony wszystkich zebranych informacji przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmodyfikowaniem i zniszczeniem. Prosimy pamiętać, że mogą Państwo przyczynić się do zabezpieczenia swoich informacji, wybierając odpowiednie hasło, chroniąc je i nie udostępniając go innym, a także uniemożliwiając innym osobom korzystanie ze swojego komputera. Prosimy pamiętać, że żaden system bezpieczeństwa nie jest doskonały i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Serwisu ani że Państwa informacje nie zostaną przechwycone w trakcie ich przesyłania do nas. W przypadku, gdy dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, możemy albo opublikować powiadomienie, albo podjąć próbę poinformowania Państwa za pomocą poczty elektronicznej, a ponadto podejmiemy rozsądne działania w celu usunięcia przedmiotowego naruszenia.
8. PRYWATNOŚĆ DZIECI
8.1 NovaKid zobowiązuje się do ochrony prywatności dzieci korzystających z naszych usług, w tym z Serwisu i Aplikacji.
Niniejsza Polityka i praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez NovaKid są zgodne z amerykańską federalną Ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie z 1998 r. („COPPA”) oraz Zaleceniem nr CM/Rec(2018)7 Komitetu Ministrów Rady Europy dla
państw członkowskich w sprawie Wytycznych dotyczących poszanowania, ochrony i wypełniania praw dziecka w środowisku cyfrowym („Wytyczne”).
Aby uzyskać informacje o tym, jak chronić prywatność swojego dziecka w Internecie, przed Rejestracją w Serwisie należy zapoznać się z następującymi dokumentami:
● Wytyczne Federalnej Komisji Handlu dotyczące ochrony prywatności dziecka w Internecie,
● Wytyczne UNESCO dla uczniów, nauczycieli i rodziców dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności w nauczaniu zdalnym.
8.2. Podczas Rejestracji NovaKid uzyskuje zgodę przedstawiciela ustawowego na zbieranie danych osobowych osób małoletnich. NovaKid prosi o podanie numeru telefonu i adresu e-mail przedstawiciela ustawowego, aby upewnić się, że Rejestracji w Serwisie nie dokonuje dziecko. NovaKid nie zbiera danych osobowych bezpośrednio od dzieci podczas Rejestracji. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe bezpośrednio od dziecka poniżej 16 roku życia bez zgody jego przedstawiciela ustawowego, podejmiemy działania w celu jak najszybszego usunięcia takich informacji z naszych plików. Jeśli wiedzą Państwo o Rejestracji w Serwisie osoby poniżej 16 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem bok@novakid.pl.
8.3. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na zbieranie przez NovaKid dalszych danych osobowych Państwa dziecka oraz zażądać, abyśmy usunęli z naszych rejestrów zebrane przez nas dane osobowe związane z Państwem lub Państwa dzieckiem. Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, kontaktując się z NovaKid za pośrednictwem usługi czatu po zalogowaniu. Prosimy pamiętać, że żądanie usunięcia danych może spowodować zamknięcie Państwa Konta, co uniemożliwi dostęp do Zajęć Online w przyszłości.
8.4. Ponieważ Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane przez Nauczycieli współpracujących z NovaKid, zawarliśmy z nimi umowę powierzenia przetwarzania danych w celu zapobieżenia nieuczciwym lub niewłaściwym działaniom oraz w celu uregulowania czynności przetwarzania danych podejmowanych przez Nauczyciela w trakcie świadczenia naszych Usług. Jeśli uważają Państwo, że Nauczyciel podczas przetwarzania danych przekracza granice prawne i/lub etyczne lub przetwarza Państwa dane nieprawidłowo lub niezgodnie z prawem, prosimy o kontakt pod adresem bok@novakid.pl.
9. PRAWO DO PRYWATNOŚCI PAŃSTWA I PAŃSTWA DZIECKA
9.1. Dostęp i przechowywanie:
Jeśli posiadają Państwo konto zarejestrowane w Serwisie, mogą Państwo zalogować się do niego w celu przeglądania informacji na koncie i ich aktualizacji. Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, które dotyczą Państwa lub Państwa dziecka, do uzyskania informacji o takich danych, aby można było zweryfikować ich prawidłowość i zgodność przetwarzania z prawem, oraz do poprawienia, zmiany lub usunięcia tych danych, jeśli są nieprawidłowe lub przetwarzane z naruszeniem RODO.
W przypadku pytań lub wątpliwości bądź aby zażądać zmiany danych osobowych Państwa i Państwa dziecka lub ich usunięcia z naszej bazy danych zachęcamy do kontaktu pod adresem bok@novakid.pl. Żądania dostępu do wszelkich przekazanych nam danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia będą rozpatrywane w ciągu 30 dni.
9.2. Dodatkowe prawa na terytorium UE:
Jeśli znajdują się Państwo na terytorium UE, mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa, z których można skorzystać na mocy obowiązujących przepisów, w tym:
(a) Prawo do usunięcia: w pewnych okolicznościach mogą mieć Państwo szersze prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat – na przykład, jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały pierwotnie zebrane. Należy jednak pamiętać, że może zaistnieć potrzeba zachowania pewnych informacji do celów ewidencyjnych, realizacji transakcji lub wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
(b) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: mogą być Państwo uprawnieni do żądania od NovaKid zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych i/lub zaprzestania wysyłania Państwu wiadomości marketingowych.
(c) Prawo do ograniczenia przetwarzania: mogą mieć Państwo prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach (na przykład, gdy uważają Państwo, że dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat, są nieprawidłowe lub znajdują się w naszym posiadaniu niezgodnie z prawem).
(d) Prawo do przenoszenia danych: w pewnych okolicznościach mogą mieć Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie oraz do zażądania, abyśmy bez przeszkód przekazali te dane osobowe innemu administratorowi danych.
9.3. Dodatkowe prawa dla osób fizycznych podlegających prawu brazylijskiemu
Osobom fizycznym podlegającym prawu brazylijskiemu, oprócz uprawnień opisanych w punkcie 9.1 niniejszej Polityki, przysługują następujące prawa:
(a) Prawo do usunięcia: w przypadku skorzystania przez Państwa z tego prawa podejmiemy stosowne działania niezwłocznie, a jeśli nie będzie to możliwe, prześlemy Państwu odpowiedź ze wskazaniem przyczyn faktycznych lub prawnych, które uniemożliwiają natychmiastowe zastosowanie przedmiotowego środka. Jeśli nie jesteśmy podmiotami przetwarzającymi dane, których usunięcia Państwo zażądali, wskażemy – o ile to możliwe – kto jest podmiotem przetwarzającym.
(b) Prawo do informacji: mają Państwo prawo do uzyskania informacji o rodzajach przetwarzania Państwa danych osobowych, które podejmujemy.
(c) Prawo dostępu: jeśli zażądają Państwo podania dotyczących Państwa i przetwarzanych przez nas danych osobowych, a żądane dane przekraczają zakres uproszczonej wersji żądania, udzielimy Państwu dostępu do tych danych w terminie 15 dni od złożenia żądania.
(d) Niedyskryminacja: nie przetwarzamy Państwa danych w celach niezgodnych z prawem lub celach stanowiących nadużycie o znamionach dyskryminacji. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać zbadania naszego procesu przetwarzania danych, a organ nadzorczy (Brazylijski Krajowy Organ Ochrony Danych (zwany dalej „ANPD”)) może przeprowadzić kontrolę w celu weryfikacji zagadnień dotyczących dyskryminacji.
(e) Przenoszenie danych: Państwa dane mogą zostać przekazane innemu dostawcy usług lub produktów zgodnie z przepisami ANPD oraz jako dane objęte tajemnicą handlową i przemysłową.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi dotyczącej zbierania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych do ANPD. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z ANPD.
9.4. Inspektor ochrony danych
Jeśli chcą Państwo skorzystać z praw zawartych w punkcie 9 niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (dalej „IOD”) pod adresem e-mail dpo@novakidschool.com lub pod adresem 548 Market St 8291, San Francisco, CA 94104, USA. Rozpatrzymy Państwa żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu ochrony Państwa prywatności i bezpieczeństwa, przed spełnieniem żądania możemy podjąć działania mające na celu weryfikację Państwa tożsamości.
W przypadku skarg, których nie możemy rozwiązać bezpośrednio, prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem w Unii Europejskiej – kancelarią Weiszbart and Partners (adres:
1052 Budapest, Kristóf tér 3. III. flr., Węgry; adres e-mail: weiszbartandpartners@gmail.com).
Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszą decyzją, mają Państwo prawo do skutecznego środka ochrony prawnej lub wniesienia skargi do dowolnego Europejskiego Organu Ochrony Danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi dotyczącej zbierania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych do unijnego Organu Ochrony Danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym unijnym Organem Ochrony Danych. Listę europejskich krajowych Organów Ochrony Danych można znaleźć tutaj.
10. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI
Jeśli zmianie ulegną nasze praktyki dotyczące ochrony prywatności, dokonamy zmian w niniejszej Polityce. Opublikujemy zmodyfikowaną wersję na stronie novakidschool.com i powiadomimy Państwa o takich zmianach za pomocą komunikatu w systemie lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika.
11. DLA UŻYTKOWNIKÓW PODLEGAJĄCYCH PRAWU STANU KALIFORNIA
W przypadku użytkowników podlegających prawu Stanu Kalifornia, zastosowanie ma Informacja o ochronie prywatności dla konsumentów w Kalifornii.
Nie będziemy udostępniać żadnych danych osobowych stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego w zakresie zabronionym przez kalifornijską Ustawę o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA). Jeśli nasze praktyki ulegną zmianie, będzie to miało miejsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zostaną Państwo o tym powiadomieni z wyprzedzeniem.
PYTANIA
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub naszych usług, prosimy o kontakt pod adresem bok@novakid.pl. Można również skontaktować się z naszym biurem kontaktowym pod adresem 548 Market St 8291, San Francisco, CA 94104-5401, USA.
Poprzednia wersja: 30/09/2021